Het voortdurend groeiende transportvolume en de daarmee gepaard gaande risico's en lasten voor milieu en natuur, toenemende concurrentie en veranderende marktomstandigheden, zoals stijgende toltarieven, volatiele en stijgende brandstofkosten, aanscherping van sociale regelgeving en het juridische kader, maken het zoeken naar duurzame vervoersconcepten onontbeerlijk.

IBIS werkt samen met toonaangevende transport- en logistieke bedrijven, zoals Paneuropa en LKW Walter, die duurzame principes integreren in hun management-processen en hun gehele waardeketen. Voor deze bedrijven is het belangrijk dat zij zakelijke partners en sociale contacten actief betrekken en inspireren voor duurzaamheid.
Ecologische optimalisatie en zuinig gebruik van hulpbronnen zijn elementaire punten van de bedrijfsfilosofie en transport verschuift naar milieuvriendelijke vervoers-modaliteiten.

Gecombineerd rail-wegvervoer biedt het beste alternatief voor de binnenvaart. De voordelen komen daarbij tot hun recht: grote hoeveelheden goederen, lange afstanden en berekenbare transporttijden maken het mogelijk de rail te gebruiken en de snelwegen te ontlasten. De weg daarentegen is superieur in het ter plaatse flexibel distribueren van goederen.

IBIS implementeert ook het concept 'Gecombineerd Transport' en logistiek manager Andrea Schumm heeft ook dit jaar weer het certificaat 'Groene Logistiek' ontvangen namens het hele bedrijf 'Paneuropa' en het certificaat 'CO² Reductie' van 'LKW Walter' om schadelijke CO² uitstoot te voorkomen.

Foto: LKW Walter